مطلب

نگاه علمی به ضدآفتاب ها

آفتاب، دلچسب و وسوسه انگیز است و خیلی ھا را به سمت خود می کشد؛ اما تمامی پرتوھای خورشید دلچسب نیستند. پرتوھای ماوراء بنفش، موجب آسیب پوست می شوند. در بلند مدت سر و کله لکه ھای پوستی و پس از آن چین و چروک ھای عمقی پیدا می شود و با تکرار اين اتفاقات، پوست به سمت سرطانی شدن پیش می رود. تحقیقات نشان دادهاست که اجتناب از تماس با نور آفتاب و استفاده از محصولات ضد آفتاب می تواند عامل مناسبی در کاھش زيان ھای ناشیاز نور آفتاب باشد.

ضدآفتاب چیست؟

ضد آفتاب فرآورده ای است که پوست را در برابر اثرات مضر نور خورشید حفظ می کند. ضد آفتاب ھا به دو دسته فیزيکی و شیمیايی تقسیم می شوند. ضد آفتاب فیزيکی ايده آل مانند يک ديوار عمل می کند که از بر خورد اشعه آفتاب به پوست جلوگیری کرده و به علت فرم فیزيکی خو تشعشع خورشید را پخش يا منعکس می کند. ضد آفتاب شیمیايی دارای مواد شیمیايی با توانايی جذب طول موجھای مشخص پرتو فرا بنفش می باشند که مانع نفوذ اشعه خورشید به داخل پوست می گردد .

معیار محافظت SPF چیست؟

اين شاخص نشان دھنده میزان حفاظتی است که محصول مورد نظر SPF تمامی محصولات ضد آفتاب دارای معیار در برابر پرتوھای ماورای بنفش به عمل می آورد. ھرچه اين عدد بیشتر باشد میزان حفاظت نیز بیشتر خواھد بود. برای مثال ١٥ ، به اين معنی نیست که شما می توانید SPF ٣٠ استفاده کنید و ديگری از محصولی با SPF اگر شما از محصولی با ١٥ يعنی اينکه اين محصول حدود ٩٣ % از پرتوھای ماوراء SPF زمانی معادل دو برابر شخص دوم در آفتاب بمانید.

چه کسانی بايد از ضدآفتاب استفاده کنند

اگر به ھر دلیلی مجبور باشید بخشی از وقت خود را طی روز بیرون از خانه و زير آفتاب بگذرانید، بايد از ضد آفتاب استفاده کنید. نور خورشید کودکان را بیشتر از بزرگسالان تھديد می کند و به ھمین دلیل، آن ھا به حمايت و حفاظت بیشتری نیاز
دارند. بچه ھای زير شش ماه نبايد در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرند. چون پوستشان بسیار آسیب پذير است. در
مورد نوزادان استفاده از ضدآفتاب توصیه نمی شود؛ مگر اينکه به ھیچ عنوان نتوانیم از مواجھه آن ھا با نور مستقیم خورشید
جلوگیری کنیم يا نتوانیم پوست آن ھا را بطور کامل بپوشانیم. در اين صورت مقدار کمی از ضد آفتاب را روی مناطق باز
پوستشان مثل دست ھا و گوش ھا می مالیم و البته منتظر می مانیم که ببینیم آيا واکنش حساسیتی ايجاد می شود يا
نه.
بررسی ھا نشان داده است سالمندانی که مدت زمان کمتری در معرض آفتاب قرار می گیرند و از ضد آفتاب نیز استفاده
قرار می گیرند. اگرچه اين يک اصل اثبات شده نیست، اما بھتراست اين گروه سنی در D می کنند، در خطر کمبود ويتامین
برنامه غذايی خود از غذاھای حاوی اين ويتامین مانند شیر غنی شده و ماھی بیشتر استفاده کنند.
معمولا مردھا علاقه ای به استفاده از کرم ھای ضدآفتاب ندارند و فکر می کنند که ضدآفتا ب ھا نیز جزء لوازم آرايش
محسوب می شوند و فقط مخصوص خانم ھاست. بدلیل اينکه آقايان بیشتر اوقات بیرون از منزل و در معرض نور آفتاب
ھستند، بیشتر از خانم ھا در معرض خطر تماس مستقیم پوست خود با نور خورشید قرار دارند.
اينکه آيا زنان باردار می توانند از ضد آفتاب استفاده کنند يا نه، ھنوز جای بحث دارد . تا کنون ھیچ گونه تحقیقی در رابطه با
تاثیر ضد آفتاب بر سلامت جنین صورت نگرفته است.

زمان ھای استفاده از ضد آفتاب

مصرف ضد آفتاب در تمامی فصول، حتی در ھوای بارانی و ابری استفاده توصیه می شود. پرتوھای ماوراء بنفش می توانند
قرار داريد که در گرم ترين و UV از ابرھا به راحتی عبور کنند. در يک روز ابری در فصل زمستان، ھمان قدر در معرض اشعه
آفتابی ترين روزھای تابستان.

نحوه استفاده صحیح از ضد آفتاب

ھنگام استفاده از ضد آفتاب روی پوست، خست به خرج ندھید. مقدار ضد آفتاب لازم ٢ میلی گرم بر ھر سانتیمتر مربع است. با اين حساب بايد ھر بار يک بند انگشت از ضد آفتاب را به ھمه صورت بمالید. ضد آفتاب بايد به شکل يکنواخت و با ضخامت کافی روی تمام قسمت ھايی که در معرض آفتاب ھستند پخش شود. لب ھا ھم از اين قاعده مستثنی نیستند. در ضمن ضد آفتاب نبايد به ھیچ وجه با چشم تماس پیدا کند. ضد آفتاب ھای حاوی اسید آمینوبنزوئیک، لیساديمات، پاديمات و روکساديمات بايد يک ساعت قبل از خروج از منزل استفاده شوند ولی ديگر ضد آفتاب ھا را بايد نیم ساعت قبل روی بدن مالید. ضد آفتاب ھای مربوط به لب ھا را بايد ٤٥ دقیقه تا يک ساعت قبل به کار برد. ضد آفتاب بايد ھر دو ساعت يکبار تجديد شود. بخصوص بعد از شنا و تعريق زياد. ضد آفتاب مربوط به لب ھا بايد ھر يک ساعت يکبار و ھمچنین پس از خوردن و آشامیدن تجديد شود.

نکاتی که بايد در خريد ضدآفتاب مورد توجه قرار گیرد

– ضد آفتاب را از داروخانه ھا يا فروشگاه ھای آرايشی و بھداشتی معتبر تھیه کنید.
– در ھنگام خريد به شماره پروانه ساخت محصولات داخلی و مجوز ورود از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در برچسب فارسی محصولات خارجی توجه کنید.
– برای تھیه ضد آفتاب نیازی به نسخه پزشک نیست اما بھتر است پیش از تھیه آن با پزشک خود مشورت کنید.

– ضد آفتاب انتخاب کنید که آن کمتر از ١٥ نباشد. SPF –
– برچسب و دفترچه راھنمای ضدآفتاب را با دقت بخوانید.
– بعضی از ضدآفتاب ھا دارای مواد معطر، رنگی، نگھدارنده و غیره ھستند که ممکن است برای بعضی افراد حساسیت پوستی ايجاد کند. اگر پوستتان حساس است، ضد آفتابی بخريد که مواد حساسیت زای اين چنینی نداشته باشد.
– فعالیت ھايی که با تعريق زياد توام است، موجب از بین رفتن سريع ضدآفتاب می شود. اين افراد بايد ضدآفتابی استفاده کنند که نسبت به آب مقاوم باشد.

امتیاز مطلب
5/5
اشتراک گذاری این مطلب
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
دسترسی سریع
این مطالب را هم ممکن است بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *